<>
За защитен достъп до системата ползвайте адрес: https://student.unwe.bg

    
За вход в система  "Web-Студент" е задължително студентите да имат регистрация и да влизат с факултетен номер, ЕГН и парола.

      Проект „Студентски стипендии – фаза 1“, обхващащ летния семестър на учебната 2015/2016 година и зимен и летен семестър на учебната 2016/2017 година и е с общ бюджет 26 000 000 лв. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Повече за проекта на http://eurostipendii.mon.bg
    
         
    
Важно за класирането по специалности след втори курс
ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ!   Успехът за кандидатстване за общежитие се изчислява лично от студента като средноаритметично от всички положени и неположени изпити през изминалата учебна година. Неположените изпити се изчисляват като „слаб (2)”


Избираеми дисциплини за ДИСТАНЦИОННА форма на обучение

Студентите от 1 курс от направление "ИКОНОМИКА" РЕДОВНА форма на обучение подават задължително заявки за избираемите дисциплини от 2 курс през Web-Student в периода от 13.02.2017 до 24.03.2017  


Факултетен номер:
ЕГН/ЛНЧ:
Парола:

Данните в Информационната система "Web-Студент" се актуализират в реално време.
При несъответствие на данните се обръщайте към инспектора, обслужващ вашата специалност.

      ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ!   Успехът за кандидатстване за общежитие се изчислява лично от студента като средноаритметично от всички положени и неположени изпити през изминалата учебна година. Неположените изпити се изчисляват като „слаб (2)”.