ВАЖНО!!!!!!!ВАЖНО!!!!!!!
Как да реагираме при случаи на заразени с COVID-19 в УНСС
Уважаеми преподаватели, студенти и служители, Напомняме Ви, че при установени случаи на заразени с COVID-19 или при получаване на информация за такива случаи в УНСС, следва незабавно да съобщите за това на: помощник-ректора проф. д.ик.н. Кирил Стойчев: тел. 02 8195 755, e-mail: kstoichev@unwe.bg и директора на дирекция „Управление на собствеността“ инж. Юлиян Прилепски, тел. 02 8195 270, e-mail: iprilepski@unwe.bg

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ!Срокът за подаване на молби за класиране за общежитие на студентите от 2-5 курс за уч. 2020/2021 г. е удължен до 10.07.2020 г Успехът за кандидатстване за общежитие се изчислява лично от студента като средноаритметично от всички положени и неположени изпити през изминалата учебна година. Неположените изпити се изчисляват като „слаб (2)”

Избираеми дисциплини за ДИСТАНЦИОННА форма на обучение

Студентите от 1 курс от напр. „Икономика“ и „Администрация и управление“, редовно обучение подават молби за избираеми дисциплини за 3 и 4 семестър от 17.02.2020 г. до 24.04.2020 г.


Важно за всички студенти!!! Всеки студент ще получава учебни материали и информация чрез своя университетски имейл(този с домейн @unwe.bg) и задължително ще трябва да работи в учебния процес с него!!!Името и паролата на университетския имейл на всеки студент се намира в съответната част на "Уеб студент"
Инструкция за провеждане на онлайн изпити под формата на тест

за въпроси свързани с провеждането на онлайн изипит, студентите могат да се обръщат към: 02/8185 604 (Даниела Иванова) 02/8195 458 (Иван Шиндов) в работно време 8:00-17:00

Инструкция за провеждане на онлайн занятия


Вход за студенти

Данните в Информационната система "Уеб-Студент" се актуализират в реално време. При несъответствие на данните се обръщайте към инспектора, обслужващ вашата специалност в дирекция „Учебна дейност“.

За препоръки и проблеми относно системата, може да се свържете с нас на следните адреси:
dit@unwe.bg

anaiva@unwe.bg