Важно за класирането по специалности след втори курс

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ!

Успехът за кандидатстване за общежитие се изчислява лично от студента като средноаритметично от всички положени и неположени изпити през изминалата учебна година. Неположените изпити се изчисляват като „слаб (2)”.

Избираеми дисциплини за ДИСТАНЦИОННА форма на обучение

Вход за студенти

Данните в Информационната система "Уеб-Студент" се актуализират в реално време. При несъответствие на данните се обръщайте към инспектора, обслужващ вашата специалност.

За препоръки и проблеми относно системата, може да се свържете с нас на следните адреси:
dkasarov@unwe.bg
dit@unwe.bg