Важно за класирането по специалности след втори курс

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ!

Успехът за кандидатстване за общежитие се изчислява лично от студента като средноаритметично от всички положени и неположени изпити през изминалата учебна година. Неположените изпити се изчисляват като „слаб (2)”.

Избираеми дисциплини за ДИСТАНЦИОННА форма на обучение

Подаване на онлайн заявление за класиране по специалности след II курс

Вход за студенти

Данните в Информационната система "Уеб-Студент" се актуализират в реално време. При несъответствие на данните се обръщайте към инспектора, обслужващ вашата специалност.

За препоръки и проблеми относно системата, може да се свържете с нас на следните адреси:
dkasarov@unwe.bg
dit@unwe.bg